ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้ประกอบการเพื่อให้บริการทางเกษตรอัจฉริยะ (ระบบน้ำอัจฉริยะ)”ผ่านระบบ Zoom Meeting

ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการ”ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี พ.ศ.2567

ร่วมเปิดงาน “เปิดโลกแมลงเศรษฐกิจ คุณค่าและความสมดุลแห่งอนาคต” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ

ร่วมจัดตกแต่งเวทีและสถานที่จัดงาน “เปิดโลกแมลงเศรษฐกิจ คุณค่าและความสมดุลแห่งอนาคต” พร้อมสนับสนุนไม้ใบและไม้ดอก